Beperkingen en cliëntondersteuning

De MEE-organisaties hebben veel kennis over specifieke doelgroepen en beperkingen en over het vak cliëntondersteuning. Onder dit thema zijn publicaties te vinden die hier betrekking op hebben.

 1. Position Paper Niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag

  PDF Document, 0.68 MB

  Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme (ASS) of een lichte verstandelijke beperking (LVB).
  Voor de juiste aanpak van verward gedrag is kennis over deze beperkingen daarom essentieel. MEE biedt hiervoor de tools aan.

  Download
 2. MEE Trend- en signaleringsrapportage 2019

  PDF Document, 1.70 MB

  Mensen met een beperking hebben grote moeite om passende zorg en ondersteuning te krijgen. Ze worden gehinderd door wet- en regelgeving en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. De knelpunten die zij ervaren, verzamelen wij jaarlijks in ons Trend- en Signaleringsrapport.

  Download
 3. MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2018

  PDF Document, 4.38 MB

  Mensen met een beperking worden bij het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning gehinderd door wet- en regelgeving en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Deze knelpunten verzamelen wij jaarlijks in ons Trend- en Signaleringsrapport.

  Download
 4. Position paper Cliëntondersteuning

  PDF Document, 0.26 MB

  In deze position paper leest u de visie van MEE op cliëntondersteuning voor mensen met een beperking.

  Download
 5. Position paper 'Extra middelen cliëntondersteuning'

  PDF Document, 0.11 MB

  Het kabinet Rutte III investeert extra in cliëntondersteuning. Deze kabinetsperiode is er € 55 miljoen euro beschikbaar en daarna € 10 miljoen per jaar. MEE heeft een visie op de investering hiervan.

  Download
 6. Wlz-folder MEE NL

  PDF Document, 0.05 MB

  Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, dan kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan (net als hun vertegenwoordiger of mantelzorger) gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Als

  Download
 7. Factsheet cliëntondersteuning Wlz

  PDF Document, 0.06 MB

  Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Wlz indicatie, voorheen AWBZ) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

  Download
 8. Folder cliëntondersteuning Wlz voor mantelzorgers

  PDF Document, 0.05 MB

  U helpt uw naaste met het organiseren van de zorg, maar zo eenvoudig is dat niet altijd.
  MEE kan u helpen met raad en daad.

  Download
 9. Ondersteuning in het kader van de Jeugdwet (leaflet)

  PDF Document, 0.24 MB

  MEE biedt ondersteuning met informatie, advies en cliëntondersteuning aan jeugdigen en hun ouders, die een hulpvraag hebben. Ook ondersteunen de MEE-organisaties gemeenten bij het beleid voor jeugdigen met een beperking. Een andere belangrijke functie van MEE is de coördinatie van de netwerken Integrale Vroeghulp (IVH)

  Download
 10. Kortdurende ondersteuning en trainingen ter versterking van eigen kracht (leaflet)

  PDF Document, 0.16 MB

  Kortdurende cliëntondersteuning en trajectondersteuning zijn instrumenten om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten.

  Download