4 Wheelers aan de start op atletiekbaan

Project: Grenzeloos Actief

MEE NL, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12, NISB/SOS en NOC*NSF hebben in opdracht van het ministerie van VWS een nieuw programma ontwikkeld om sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen, genaamd ‘Grenzeloos actief’. Tot en met 2018 stelt het ministerie van VWS ruim 6,5 miljoen beschikbaar voor het programma.

Belemmeringen voor mensen met een beperking om aan sport deel te nemen

Helaas blijft de sport- en beweegdeelname onder de 1,7 miljoen mensen met een beperking nog steeds achter in vergelijking met valide mensen, met name bij mensen met een motorische, visuele of auditieve beperking. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking en organisaties die sportaanbod voor deze doelgroep aanbieden elkaar moeilijk kunnen vinden. Ook is er vaak sprake van praktische belemmeringen om mee te kunnen doen aan sport- en beweegactiviteiten, zoals vervoer, de toegankelijkheid van gebouwen en de juiste ondersteuning en begeleiding. 

Sport en beweging draagt voor mensen met een beperking bij aan de kwaliteit van leven. In opdracht van het ministerie van VWS is daarom een programma uitgewerkt met de ambitie om iedereen met een beperking die wil sporten en bewegen dat ook moet kunnen. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Via een app kan iedereen dan zien welk passend sportaanbod er te vinden is.

Sport voor iedereen

MEE  biedt structurele ondersteuning van de doelgroep om te kunnen sporten. Dit gebeurt zowel via individuele ondersteuningstrajecten als bijvoorbeeld via wijkteams, revalidatie-instellingen en speciaal onderwijs. Wij zetten onze regionale en lokale netwerken graag in om te zorgen dat sport beter bereikbaar wordt voor mensen met een beperking. Samen met de andere programmapartners zetten wij ons ervoor in dat een sport- en beweegaanbod beschikbaar komt en wordt benut, vanuit de behoeften van mensen met beperkingen.

Lokale projecten

In de regio zijn de overheid, scholen, sportverenigingen, MEE en zorginstellingen samen aan de slag om het sport- en beweegaanbod voor gehandicapten te verbeteren en toegankelijker te maken. Daarnaast wordt de kennis van lokale adviseurs over gehandicaptensport versterkt en worden sportverenigingen nog beter ondersteund bij het opzetten van projecten voor mensen met een beperking. 

Buurtsportcoaches   

Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in de nieuwe plannen. Zij worden bijgeschoold op het gebied van sporten door mensen met een beperking en zorgen er op hun beurt voor dat sociale wijkteams de kennis in huis hebben om mensen naar de juiste plek te wijzen. Gemeenten worden gestimuleerd de buurtsportcoach meer in te zetten voor gehandicapten.

Meer weten over Grenzeloos Actief?

Voor meer informatie over het programma 'Grenzeloos Actief' kunt u terecht bij Marc Pelkman, projectleider Sport. Marc is te bereiken via m.pelkman@mee.nl of 06 - 15 51 93 28. 

Deel deze pagina

Contact

Marc Pelkman

projectleider Sport

Neem contact op met Marc Pelkman

06 - 15 51 93 28 m.pelkman@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt