Onderzoeksproject LVB en NAH in het vizier

Professionals bij de politie, justitie en in de GGZ krijgen regelmatig te maken met verwarde mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenaandoening) of LVB (lichte verstandelijke beperking). Helaas worden deze beperkingen vaak niet herkend en worden deze mensen mede hierdoor niet op de juiste manier begeleid, waardoor crisissituaties nog verder kunnen escaleren. MEE NL heeft in het project ‘LVB en NAH in het vizier’ onderzocht welke factoren daarbij een rol spelen en wat gedaan kan worden om dat te voorkomen.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen

1. Bevestiging van kennisbehoefte over LVB en NAH

  • Er is bij professionals in het sociaal domein, de justitieketen en de ambulancezorg een grote behoefte aan kennis over deze doelgroepen en de handelingsperspectieven voor professionals.
  • Deze kennisbehoefte wordt ook gesignaleerd voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS).
  • De gesproken professionals geven aan onvoldoende bekend te zijn met de al beschikbare screeningsinstrumenten. Daarnaast is er geen bruikbaar instrument om in escalerende situaties met mogelijk verwarde personen onderbouwing te geven aan professionals dat een andere aanpak of inschakeling van derden nodig is.

2. Slechte aansluiting tussen sociaal domein en justitie / ambulancezorg

Tussen het sociaal domein - aan de ene kant - en politie en ambulancezorg - aan de andere kant - bestaan bijna geen netwerkrelaties. Betrokkenen zien hierin wel oplossingen rond de aanpak van verwarde personen.

3. Behoefte aan faciliteren lokaal professioneel contact

Professionals in het sociaal domein hebben voor kennisontwikkeling vooral behoefte aan het faciliteren van onderling contact tussen collega’s binnen en buiten de organisatie. Dit vraagt om het opbouwen van ‘informele’ kennisuitwisseling en professionele netwerken op lokaal niveau .

Checklist en e-learning

Op basis van de uitkomsten heeft MEE NL een e-learning ontwikkeld en een checklist opgesteld voor een sluitende aanpak van mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen.

Deel deze pagina

Contact

Dominique van Toorn-Gierlings

Programmamanager MEE Academie

Neem contact op met Dominique van Toorn-Gierlings

06 304 245 12 academie@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt