Verzoek om medewerking onderzoek LVB en schulden

31 oktober 2017

De Hogescholen van Utrecht en Leiden, SBCM en MEE NL voeren onderzoek uit naar de wijze en mate waarin financiële problemen belemmerend uitwerken op arbeidsparticipatie van mensen met een licht verstandelijke beperking. Het doel van het onderzoek is om aanpakken uit te werken die deze groep helpt om de financiële problemen op te lossen en zo duurzaam aan het werk te gaan en blijven. Het onderzoek bestaat uit het bevragen van 50 respondenten en het toetsen van de uitkomsten in 6 rondetafel bijeenkomsten. Medewerking is van harte welkom! 

Achtergrond onderzoek

Het vinden en behouden van betaald werk kan een hele opgave zijn. Zeker als er sprake is van meerdere belemmeringen die duurzame arbeidsparticipatie in de weg staan. Een combinatie die in dit kader geregeld voorkomt, is een licht verstandelijke beperking (LVB) met financiële problematiek. Werkgevers, klantmanagers en schuldhulpverleners van gemeenten en professionals van UWV constateren dat de samenhang negatief uitwerkt, maar voorzien zelden in een integrale aanpak. Dit is zeker vanuit het perspectief van arbeidsparticipatie een gemiste kans want financiële problematiek werkt op meerdere manieren negatief uit op arbeidstoeleiding en/of op duurzame inzetbaarheid.

Het UWV heeft een onderzoekssubsidie beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de doorwerking van financiële problemen op (beperkte) arbeidsparticipatie. Naast inzicht in die doorwerking moet het project vooral concrete plannen opleveren om de doelgroep zo te ondersteunen dat financiële problemen sneller en vaker worden opgelost. Naast het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag voorziet het project ook in het bijeen brengen van de relevante koepelorganisaties om de uitkomsten daadwerkelijk om te zetten in concrete samenwerking.

Bevragen respondenten

Een belangrijk onderdeel van het project is het bevragen van 50 mensen met financiële problemen en een licht verstandelijke beperking. De interviews worden afgenomen door onderzoekers met veel ervaring in het bevragen van mensen met een licht verstandelijke beperking.

We zoeken naar respondenten die voldoen aan de volgende vier kenmerken:

 1. 18 jaar of ouder;
 2. sprake van LVB (IQ 50-85) in combinatie met beperkingen in het sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek. Het gaat om respondenten met een eerder vastgestelde diagnose LVB of een onderbouwd vermoeden van LVB (professioneel oordeel of screening);
 3. arbeidspotentieel (blijkend uit een (aankomend) arbeidstoeleidingstraject of het hebben van werk);
 4. kampt met financiële problemen (er is een achterstand of schuld die hoger is dan €1000,-, voor deze achterstand (die verdeeld kan zijn over meerdere schuldeisers) is er door een schuldeiser al een incassobureau of deurwaarder ingeschakeld). 

We zoeken nog 2  respondenten die participeren in het arbeidsproces en 23 die in een uitkeringssituatie verkeren, waarbij arbeidstoeleiding is ingezet of op korte termijn wordt ingezet. De respondenten krijgen 10,- voor deelname aan het onderzoek.

Daarbij is het cruciaal dat er wordt voorzien in de volgende context:

 • Er is sprake van een warme overdracht. Een bekende van de respondent stelt hem of haar voor aan een van de onderzoekers. Eventueel stelt de bekende de respondent nog even op het gemak door bijvoorbeeld nog even in de buurt te blijven, maar deze is niet aanwezig bij het gesprek.
 • Er is een ruimte beschikbaar waar een van de onderzoekers en de respondent samen kunnen zitten zonder dat zij gestoord worden en iemand het gesprek kan horen.
 • In de planning is er ruimte voor beperkte uitloop zodat er desgewenst een pauze in een interview kan worden ingelast.

De interviews worden uitgevoerd in de periode tot eind november 2017. Als u een respondent aanlevert, brengen we u in contact met de onderzoeker die de interviews afneemt om een dag te plannen. De onderzoeker komt dan naar uw locatie toe.

U kunt respondenten aanmelden bij Bruno Fermin van SBCM (b.fermin@caop.nl) of Nadja van Kessel van MEE NL (n.v.kessel@mee.nl). Zij kunnen u ook meer informatie geven over het onderzoek. 

Rondetafel bijeenkomsten 

Na het interviewen van de respondenten willen we met professionals doorpraten over de bevindingen uit de interviews en de ervaringen uit de praktijk. Dit doen we in zes ‘rondetafel bijeenkomsten’.

Het gaat om de volgende tafels:

 1. Direct leidinggevenden van reguliere werkgevers (16 november: 9.30 uur)
 2. Beschermingsbewindvoerders en mentoren (16 november: 14.00 uur)
 3. Consulenten MEE en vertegenwoordigers LFB (30 november: 9.30 uur)
 4. Leidinggevenden, managers, beleidsmedewerkers en professionals schuldhulpverlening (7 december: 9.30 uur)
 5. Klantmanagers UWV, beleidsmedewerkers, klantmanagers arbeid/werk van gemeenten, re-integratie begeleiders, zelfstandige jobcoaches (7 december: 12.00 uur)
 6. Klantmanagers SW en jobcoaches (7 december: 14.30 uur)

Tijdens de ronde tafel presenteren wij de eerste bevindingen van het onderzoek en de uitkomsten uit de interviews. Na de presentatie worden de deelnemers bevraagd op hun reacties. Wat herkennen ze en wat verbaasd hen? Wij peilen daarnaast welke beelden de professionals hebben ten aanzien van gewenste aanpakken en/of instrumenten ten aanzien van de doelgroep. Deze input is noodzakelijk om een inhoudelijk ontwerp te maken, denk hierbij aan een opzet voor instrumenten om mensen met LVB en (beginnende) schuldproblematiek effectiever te ondersteunen in het kader van duurzame arbeidsparticipatie.

Wij willen u vragen of u kan deelnemen. Per ronde tafel nemen minimaal 8 en maximaal 15 professionals deel. Voorafgaande de ronde tafel ontvangt u een kort document waarin wij de eerste resultaten presenteren en wat wij in de ronde tafel willen bespreken en uitvragen. Kent u nog iemand die misschien geschikt zou zijn? Dan stellen we het zeer op prijs als u de informatie doorstuurt.

Alle rondetafel bijeenkomsten vinden plaats op de Hogeschool Utrecht (Padualaan 101).

Wilt u meer informatie over de rondetafel bijeenkomsten? Neem dan gerust contact op met Vivian den Hartogh (vivian.denhartogh@hu.nl of 0634852495). Of met uw contactpersoon bij SBCM (Bruno Fermin -  b.fermin@caop.nl) of van MEE NL (Nadja van Kessel - n.v.kessel@mee.nl). 

Gerelateerd